Chuyên viên phụ trách xây dựng và phát triển chương trình đào tạo

CN. Cái Thị Như Ngọc

Họ và tên Cái Thị Như Ngọc
Giới tính Nữ
Năm sinh  
Chổ ở hiện tại  
Quê quán  
Tốt nghiệp đại học ngành  
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Cử nhân
Lĩnh vực nghiên cứu  
Ngoại ngữ  
Địa chỉ liên hệ  
Điện thoại  
Email  

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo:      

Nơi đào tạo:    

Ngành học:      

Nước đào tạo:                              Năm tốt nghiệp:   

2. Sau đại học:

– Thạc sĩ chuyên ngành:                Năm cấp bằng:   

Nơi đào tạo:                 

– Tiến sĩ chuyên ngành:                  Năm cấp bằng:         

Nơi đào tạo:              

– Tên luận án: 

  1. Ngoại ngữ    

                             

Quá trình giảng dạy và công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm