Uv chi bộ, chuyên viên phụ trách đăng ký khối lượng học tập sinh viên

ThS. Nguyễn Thị Bích Liên

Họ và tên Nguyễn Thị Bích Liên
Giới tính Nữ
Năm sinh 1985
Chổ ở hiện tại Ba Đồn – Quảng Bình
Quê quán Quảng Liên- Quảng Trạch – Quảng Bình
Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thông tin
Đơn vị công tác Phòng Đào tạo
Học vị Thạc sĩ
Lĩnh vực nghiên cứu  
Ngoại ngữ Cử nhân Anh văn
Địa chỉ liên hệ  
Điện thoại 0911027557
Email bichlien317qbu@gmail.com

Quá trình đào tạo

1. Đại học:

Hệ đào tạo:      

Nơi đào tạo:    

Ngành học:      

Nước đào tạo:                              Năm tốt nghiệp:   

2. Sau đại học:

– Thạc sĩ chuyên ngành:                Năm cấp bằng:   

Nơi đào tạo:                 

– Tiến sĩ chuyên ngành:                  Năm cấp bằng:         

Nơi đào tạo:              

– Tên luận án: 

  1. Ngoại ngữ    

                             

Quá trình giảng dạy và công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm